Szkolenie okresowe BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, które wynikają z Kodeksu Pracy jest konieczność przeszkolenia pracowników z zakresu bhp. Na płaszczyźnie tej wyróżnić można dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe.

Nasza firma oferuje Państwu także szkolenia okresowe pracowników. Ten typ szkolenia odbywają pracownicy w terminach:
- nie rzadziej niż raz na 3 lata- dot. stanowisk robotniczych
- nie rzadziej niż raz na 5 lat- dot. pracodawców, osób kierujących pracownikami
- nie rzadziej niż raz na 6 lat- dot. pracowników administracyjno-biurowych.

Jeżeli mamy do czynienia z pracą na stanowisku, na którym wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne szkolenie te odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, który ma na celu sprawdzenie stopnia przyswojenia przekazanych przez egzaminatora wiadomości oraz umiejętności w zakresie wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od nas materiały zawierające program szkolenia.
Copyrights by Carpe Diem © 2023