Ubezpieczenia komunikacyjne

OC
Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r.,
nr 124, poz. 1152, z późn. zm. z dnia 19 sierpnia 2011 r. obowiązujące od 11 lutego 2012 r. Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1210).

Sumy gwarancyjne dla wszystkich ryzyk (OC, ZK, UG) wynoszą tyle ile minimalne ustawowe sumy gwarancyjne dla ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory, Chorwacji i Szwajcarii). Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy.

ZK - zielona karta
System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa, w tym 29 państw będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja.

AC
Auto casco jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na wypadek kradzieży, bądź od skutków związanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

NNW NNW jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów.

Assistance Ubezpieczenie polegające na doraźnej pomocy kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym. Zdarzenia objęte tym ubezpieczeniem to nie tylko wypadki i kradzieże, ale również awarie,
np. brak paliwa, wymiana koła, itp. Mając wykupiony assistance, będziemy mogli liczyć na pomoc 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Brak ważnego ubezpieczenia OC, czyli kary pieniężne przepisy po nowelizacji Ustawy Art. 88

WYSOKOŚCI KAR:
samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

WYMIAR KARY JEST ZALEŻNY OD OPÓŹNIENIA W OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA:
zwłoka w zawarciu do 3 dni: 20% opłaty
zwłoka w zawarciu do 14 dni: 50% opłaty
zwłoka w zawarciu powyżej 14 dni: 100 % opłaty
Copyrights by Carpe Diem © 2023