Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach Towarzystwo Ubezpieczeń może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

obowiązkowe, np.:
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej
dobrowolne, np.:
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie OC działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym - osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej różnych grup zawodowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
 • inne

Copyrights by Carpe Diem © 2023